Matmazel Zey Zey
MATMAZEL Zey Zey - GÜNCEL YAZILAR
Leontini, Kalkidiyanlar’ın Sicilya’da kurduğu bir koloniydi. Sofistlerin Protagoras kadar önemli üyesi Gorgias, bu kolonidendir. Yani o Leontinilidir. Koloniyi İyonlalılar kurduğuna...
Servertin eşit olarak dağıtılması gerektiğini ilk kez söyleyen Kalkedonlu Phaleas’tr. Phaleas’ın yaşamı hakkında geniş bir bilgi yoktur. MÖ 5. yüzyılın...
Antikçağ Yunan düşünürü Sokrates (İ.Ö. 468-400), bilgisizliğe karşı açtığı savaşla felsefesinin (bilgi sevgisi) kurucusu sayılır. Bilgicilik (sofizm) akımı içinde yetişmişti....
Pers Savaşları’nın sonu ile Peloponez Savaşı arasındaki dönemde Yunan sitelerinde büyük gelişmeler meydana geldi.  Siteler arasında en başarılı olan Atina’dır....
Aristoteles’in öğrencisi Herakleides’e göre Protagoras Abderalıdır. Komedi yazarı Eupolis’e göre Teosludur. Platon (5) ve Laertius’a (1) göre Abderalı olduğu kesindir....
Kelime büyük ingiliz hümanisti Thomas More ( 1478-1535 ) Yunanca ” ou ” ( Değil )  ve ” topos “tan...
Hippodamos Miletlidir. Fakat Atina’da yaşadı. Daha sonra Atina’nın kolonisi Thurio’ya göç etti. MÖ 5. yüzyılın ortalarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Hippodamos...
Hezekiel, Tevrat’ın dört ” Büyük Peygamber “inden üçüncüsüdür.; diğerleri Yeşaya, Yeremya ve Daniel‘dir. İsmin yazılışı Yunanca İncil’de kullanılan ” hiezekièl...
Antikçağ Yunan düşüncesinde Ksenofanes ve onu izleyenlerce geliştirilen öğreti. Elea, İtalya’da Napoli’nin güneyinde lâtinlerin velia adını verdikleri bir kıyı kentidir. Kolophon’lu...
Pythagoras öğretisinin kurusucu Mnesarkhos’un oğlu Pythagoras hakkında çok az şey kesin olarak bilinmektedir, buna karşılık dha ziyade onunla ilgili efsanelerin...
Predestinasyon Kelimesi Latince ” praedestinare “, ” Bir şeyi önceden belirlemek “, ” Hedefe yönelmek ” kelimesinden türetilmiştir; türetilen isim...
Troya kralı Priamos ve karısı Hekabe’nin kızıdır; erkek ikizi kardeşi Helenos’tur. İsiminin alamı konusunda emin olmamakla birlikte ” kasis “,”...
Bu kelime Yunanca ” myein “den türemiştir: ” Kendini kapamak. ” Özellikle gözlerini kapatılması için çok sık kullanılır. Tanrı ile...
Artemidoros II. yüzyılda Efes’te yaşamıştır; Likya’daki Daldis’li zengin bir aileden gelmektedir. Bu, ona gezgin bir özel bilgin yaşantısı sürme imkanı...
Yaklaşık İ.Ö 880 Kuzey devleti İsrail’deki bel Mehola’lı saphat’ın oğlu Elişa, bir Yehova peygamberi, İlyas’ın öğrencisi ve halefidir; onun içinde İlyas’ın...
Şehir ( “Delphoi” Yazılır “ )  Parnassos’un güney yamacındaki Phokis taşrasında bulunur. Delphi, İ.Ö.IX ve XIII. yüzyıldan itibaren ünlü Apollon...
 ( İng. channel: Kanal. ) öteki taraftan ” bildirmek. “ Hollywood aktristi Shirley MacLaine‘nin ruh kültüne yönelmesi ve tecrübelerini yüksek baskı...
( Yunanca ” ékstatis” ) sözlük anlamı ” çıkış “; ancak cümle içerisinde kullanımına göre kendinden geçne, tutkunluk, çoşma ya...